PI Piezo Motor Scanning frequency

PI Piezo Motor Scanning frequency